مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد
نام خانوادگی:جوادی
پست الکترونیک:myname@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول

زندگی نامه

در سال 1361 ش به حوزه علمیه وارد شدم و نزد آقای محمد باقر ایروانی و آقای هادی آل راضی درس سطح را تمام کردم و در سال 1367 ش  درس خارج را نزد آیت الله کاظم حائری خواندم و همچنین آیت الله محمد مهدی آصفی. و در سال 2002 م  فارغ التحصیل شدم.